కారం బూందీ తయారీ-Boondi Mixture Recipe In Telugu-How To Make Karam Boondi At Home-Evening Snack

 Mixtures
3

Video Details

Today In amma chethi vanta,we prepared a tasty and famous evening tea time snack recipe Boondi mixture/Karam Boondi. In this video Kara Boondi in prepared without Boondi jhara.Its just like bakery Boondi and spicy Boondi mixture easy to prepare.

Evening Snack Recipes

Karam Boondi
https://m.youtube.com/watch?v=D9F4FJLQeHs

Bellam Gulabi Pulu / Andhra Rose Cookies
https://m.youtube.com/watch?v=4lMtCdImuBk

Andhra Minapa Jantikalu
https://m.youtube.com/watch?v=ULz-5nP20TM

Kajjikayalu
https://m.youtube.com/watch?v=9zL7er44P7M&t=5s

Andhra Pappu Chekkalu
https://m.youtube.com/watch?v=JrCpuPw_eiA&t=23s

Street Food Batani Chaat
https://m.youtube.com/watch?v=Cm4Sk0p9UcI&t=14s

Gunta Punugulu
https://m.youtube.com/watch?v=kR9Bn0tmHaY&t=4s

Godhuma Pindi Chips
https://m.youtube.com/watch?v=7qFjjZRf464

Sweet Appalu
https://m.youtube.com/watch?v=P3FGO82E4lQ

Punugulu With Dosa Batter
https://m.youtube.com/watch?v=MvHSTRsm8Ug&t=6s

Potato Chips
https://m.youtube.com/watch?v=nLqVXc-RXcQ&t=2s

Sajja Burelu
https://m.youtube.com/watch?v=anVJVn-QrTk&t=10s

Aratikaya Bajji
https://m.youtube.com/watch?v=hSXkk8AQd6Y

Panasa Thonalu
https://m.youtube.com/watch?v=Ifns0FGE4Po

Challa Punugulu
https://m.youtube.com/watch?v=mQuao_Ggscg&t=26s

Pidatha Kinda Pappu
https://m.youtube.com/watch?v=CQZhVKTt3ZU&t=4s

Sweet Shells
https://m.youtube.com/watch?v=YG9jewe8zyE&t=4s

Ribbon Pakoda
https://m.youtube.com/watch?v=UxoNtLauJ0Y&t=5s

Atukula Mixture
https://m.youtube.com/watch?v=DLCpvAGNQrI&t=12s

Jonna Jantikalu
https://m.youtube.com/watch?v=nLxsJ_99Qak

Potato Bajji
https://m.youtube.com/watch?v=snaaEE1_MQQ&t=2s

Regi Vadiyalu
https://m.youtube.com/watch?v=XsRcIUerXXQ&t=22s

Mushroom Pakoda
https://m.youtube.com/watch?v=0gLtUFRywrs

Chicken Pakora
https://m.youtube.com/watch?v=X87T6pXypqY&t=23s

Mirchi Bajji
https://m.youtube.com/watch?v=_AXWitPXi0o&t=5s

Perugu Vada
https://m.youtube.com/watch?v=y3pybRkAqvE

Ragi Burelu
https://m.youtube.com/watch?v=egLhJhJfS8Q&t=15s

Borugu Muddalu
https://m.youtube.com/watch?v=HVYJK7lbrAc

Potato Wafers
https://m.youtube.com/watch?v=yTBWIt937jk&t=111s

French Fries
https://m.youtube.com/watch?v=vzTOMMVe7dE

Jeedipappu Pakodi/Cashew Pakoda
https://m.youtube.com/watch?v=c3hznvjOEJw&t=34s

Annam Punugulu
https://m.youtube.com/watch?v=aEYtDuk_eDY&t=6s

Sweet Corn Masala
https://m.youtube.com/watch?v=3RVKGUf74Kw&t=15s

Date Added: 2020-12-18

Category: Mixtures

Watched 12 times

Tags: None

Loading...