നല്ല എരിവുള്ള നാടൻ മിക്സ്ചർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം || Spicy Kerala Mixture

 Mixtures
3

Video Details

????Kerala Spicy Mixture - First time on Youtube
======================================
Ingredients
------------------
Chickpea flour (കടലമാവ്) - 3 cup
Peanut (കപ്പലണ്ടി) - 1/2 cup
Fried gram (പൊട്ടുകടല) - 1/2 cup
Garlic (വെളുത്തുള്ളി) - 3 big cloves
Kashmiri chilli (കാശ്‌മീരി മുളക്‌പൊടി) - 2 tbsp
Spicy chilli powder (എരിവുള്ള മുളക്‌പൊടി ആവിശ്യത്തിന്) - as per your tolerance
Turmeric powder (മഞ്ഞൾ പൊടി) - 1/4 tsp
Curry leaves (കറിവേപ്പില 2 തണ്ട് ) - 2 sprig
Asafoetida powder (കായം പൊടി) - 1 tsp
Sunflower Oil (വറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ) - for deep fry
Water (വെള്ളം ആവിശ്യത്തിന്) - as required
Salt (ഉപ്പ് ആവിശ്യത്തിന്) _ as to taste

=========================================================
FOLLOW ME ON
????Instagram : https://www.instagram.com/pachakalokam
????Facebook : https://www.facebook.com/Pachakalokam.in
❤️Youtube : https://www.youtube.com/pachakalokam
=========================================================
Please do ✔LIKE, SHARE and COMMENT..It really means a lot to me.
#First_time_on_youtube #Spicy_kerala_mixture #Pachakalokam

Date Added: 2020-12-18

Category: Mixtures

Watched 11 times

Tags: None

Loading...